Algemene voorwaarden

 

Door gebruik te maken van de diensten van The Agency Hospitality, genoemd The Agency en/of haar rechtsopvolgers en/of aan haar gelieerde (rechts)personen, aanvaardt de klant onderstaande voorwaarden. 

Artikel 1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van The Agency.

1.2. Arrangement: een pakket aan diensten ingevuld op basis van de wensen van de Klant en in overleg met The Agency; 

1.3. Boeking: de overeenkomst van opdracht, dienstverlening en alle andere overeenkomsten tussen de Klant en The Agency, waaronder mede begrepen de Boeking van een Arrangement. 

1.4. Boekingsbevestiging: een bevestiging van The Agency aan Klant waarin de afspraken tussen de Klant en The Agency ten aanzien van een Boeking zijn neergelegd. 

1.5. Escort: de door The Agency ingeschakelde personen met een minimale leeftijd van 21 jaar, die uitvoering geven aan een Boeking van de Klant. Deze personen worden te allen tijde vertegenwoordigd door The Agency. 

1.6. Internationale Boeking: iedere Boeking die buiten Nederland zal worden uitgevoerd. 

1.7. Klant: rechtspersonen alsmede natuurlijke personen met een minimale leeftijd van 21 jaar die met The Agency een boekingsovereenkomst wensen te sluiten of hebben gesloten. 

1.8. Order/Opdracht: ieder verzoek van een (toekomstige) Klant aan The Agency gedaan via de Website, e-mail, telefoon, sms of enig ander communicatiemiddel, waarin de Klant naar het oordeel van The Agency voornemens is gebruik te maken van de dienstverlening van The Agency. 

1.9. Partijen: de Klant en The Agency tezamen.

1.10. The Agency: de eenmanszaak The Agency ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 80812996 en/of haar rechtsopvolgers. 

1.11. Website: de website van The Agency, bekend onder: www.theagencyhospitality.com. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door The Agency uitgebrachte c.q. gedane aanbiedingen alsmede op alle Boekingen en daarmee verband houdende rechtsbetrekkingen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze door The Agency uitdrukkelijk en schriftelijk zijn goedgekeurd. 

2.2 .The Agency is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan te passen en eenzijdig te wijzigen. Alsdan is steeds de nieuwste tekst van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 

2.3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarvan de Klant zich mocht bedienen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

2.4. Op het moment van totstandkoming van iedere Boeking wordt de Klant geacht akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, tenzij Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen. 

2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. The Agency en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

2.6 .De Klant die reeds een Boeking heeft gesloten met The Agency wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere en/of aanvullende Boekingen van en/of diensten aan de Klant in te stemmen. 

Artikel 3. Werkwijze 

The Agency is een volstrekt legaal escortbureau, dat haar werkzaamheden uitvoert onder de vergunning. De Companions worden met zorg geselecteerd door The Agency en voeren hun werkzaamheden op grond van een Boeking uit vrije wil uit. 

Artikel 4. Totstandkoming van de Boeking
4.1. Alle door The Agency gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding anders is vermeld. 

4.2. Een Boeking komt eerst tot stand op het moment dat The Agency de Order c.q. Opdracht uitdrukkelijk heeft aanvaard. Ingeval van een (in afwijking van het vermelde in artikel 4.1 AV) bindende aanbieding geldt dat de Boeking tot stand komt op het moment van acceptatie daarvan door de Klant. De Boekingsbevestiging van The Agency wordt geacht de Boeking juist en volledig weer te geven. 

4.3. De Boeking komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan. 

4.4 .Het is The Agency te allen tijde toegestaan een Offerte/Opdracht te weigeren, zonder daarvoor een reden op te moeten geven. 

Artikel 5. Boeking 

5.1. The Agency spant zich bij ontvangst van een Opdracht in om de Klant en een Companion zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, teneinde de Klant de best mogelijke ervaring te bieden bij de uitvoering van de Boeking. 

5.2. The Agency behoudt zich het recht voor een Companion te voorzien van beveiliging in welke vorm dan ook bij de uitvoering van een Boeking. 5.3 Voor Boekingen geldt een minimum duur van 2 uren. 

5.4 .Boekingen worden enkel uitgevoerd in een hygiënische woonruimte, tevens zijnde een gebouwde onroerende zaak, dan wel een hotel/accommodatie met een niveau van minimaal vier sterren. 

5.5 .De Klant verplicht zich bij de uitvoering van een Boeking tot een hoge mate van persoonlijke hygiëne. Dit resulteert zich onder meer, maar niet uitsluitend in een verplichting tot het gebruik van een condoom indien sprake is van seksueel contact bij de uitvoering van de Boeking. Hierbij geldt dat het de Klant evenmin is toegestaan de Companion te bewegen het gebruik van een condoom achterwege te laten bij seksueel contact bij de uitvoering van de Boeking. 

5.6 .De Klant dient tijdens een Boeking: 

zorg te dragen dat de Companion bij aanvang van, einde van en gedurende een Boeking indien noodzakelijk bereikbaar is voor The Agency onder meer in verband met de betaling van de Boeking, alsook het welzijn van de Companion; 
zich te onthouden van enig bezit van drugs in welke vorm dan ook; 
zich te onthouden drugs in welke vorm dan ook aan te bieden aan de Companion, met uitzondering van alcoholische dranken. Hierbij geldt dat het de Klant evenmin is toegestaan de Companion te bewegen de aangeboden drugs in welke vorm dan ook aan te nemen en/of te gebruiken. 

5.7. De Klant behandelt de Companion bij de uitvoering van een Boeking met respect een en ander conform de voorwaarden van de Boekingsbevestiging. Het is de Klant te allen tijde niet toegestaan de Companion te dwingen tot handelingen die in strijd zijn met de Boeking of de wil van de Companion, dan wel anderszins in strijd zijn met de wet zoals van toepassing in het land van uitvoering van de Boeking. 

5.8. De Klant dient zich te allen tijde te onthouden van (enige poging tot) misleiding, intimidatie en/of enig ander handelen of nalaten dat de veiligheid van The Agency en/of de door haar ingeschakelde Companion in gevaar brengt. 

5.9 Het is de Klant nimmer toegestaan rechtstreeks contact op te nemen met een Companion, contactgegevens uit te wisselen of deze kenbaar te maken aan de Companion, tenzij The Agency hier voorafgaand en schriftelijk uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. 

5.10. Indien de Klant in strijd met het bepaalde in artikel 5.9 AV tijd heeft doorgebracht met een Companion zonder tussenkomst van The Agency, is de Klant per direct en zonder toepassing van enige korting de genoten uren conform de standaardprijzen zoals vermeld op de Website verschuldigd aan The Agency, vermeerderd met een boete ter hoogte van tweemaal het verschuldigde bedrag. 

Artikel 6. Internationale Boeking 

6.1. Op een Internationale Boeking zijn de voorwaarden die gelden voor een Boeking en zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden overeenkomstig van toepassing, tenzij daar in dit artikel uitdrukkelijk van wordt afgeweken. 

6.2. Voor Internationale Boekingen geldt een minimum duur van de som van de totale reistijd die het een dame kost (heen-en terugreis). Een Opdracht voor een Internationale Boeking binnen Europa dient minimaal 12 uur van tevoren door The Agency te zijn ontvangen. Voor een Internationale Boeking buiten Europa dient een Opdracht minimaal 48 uur van tevoren door The Agency te zijn ontvangen. 

6.3. Na ontvangst van de Opdracht voor een Internationale Boeking zal The Agency de reisbestemming beoordelen op basis van algemeen positief reisadvies, veiligheid van de bestemming, ervaringen met de bestemming en overleg hierover met de gewenste Companion. Na positieve beoordeling door The Agency, ontvangt de Klant van The Agency een Boekingsbevestiging. 

6.4. De middelen van transport van een Companion worden per geval in overleg bepaald. Voor bestemmingen met een minimale reistijd van 4 uur bij gebruik van een personenauto, zal transport steeds plaatsvinden via een sneltrein of vliegtuig. Voor bestemmingen met een minimale reistijd van 7 uur bij gebruik van een vliegtuig, zal transport steeds plaatsvinden via een vliegtuig en reist de Companion minimaal businessclass. 

6.5. De Klant dient tijdens een Internationale Boeking zorg te dragen dat de Companion: te allen tijde bereikbaar is voor The Agency; 

minimaal drie maaltijden per dag nuttigt op kosten van de Klant;
minimaal één maal per dag telefonisch contact opneemt met The Agency, waarvoor privacy en gelegenheid wordt geboden; 
bij een Internationale Boeking met een duur van 24 uur of meer, minimaal twee uur per dag vrij heeft om naar eigen inzicht in te vullen, waarvoor privacy en gelegenheid wordt geboden; 
bij een Internationale Boeking met een duur van 24 uur of meer, minimaal zes uur per dag de gelegenheid krijgt om te kunnen slapen. 

Artikel 7. Annulering/wijziging door The Agency

7.1. Het is The Agency te allen tijde toegestaan een Boeking te annuleren en/of te wijzigen indien: een Companion niet op de door Klant gevraagde locatie en/of tijdstip aanwezig kan zijn; 

The Agency hierover op de kortst mogelijke termijn in contact treden met de Klant. 
de door Klant gevraagde locatie niet beschikbaar is;
naar het oordeel van The Agency de identiteit, integriteit en/of de veiligheid van een Companion niet kan worden gegarandeerd; 
de Klant niet (binnen de daartoe gestelde termijn(en)) aan de overeengekomen voorwaarden van de Boeking voldoet, of indien gegronde redenen bestaan die aanleiding geven dat de Klant niet aan de overeengekomen voorwaarden zal voldoen; 
zich omstandigheden voordoen waardoor redelijkerwijs niet van The Agency kan worden verwacht dat zij aan haar verplichtingen uit hoofde van de Boeking voldoet. 

7.2. Indien en voor zover de Boeking enkel onder gewijzigde omstandigheden kan plaatsvinden, is het de Klant toegestaan de Boeking kosteloos te annuleren. 

7.3. In het geval dat een Boeking wordt geannuleerd in de zin van artikel 7 AV zijn The Agency, noch de Companion aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of onkosten van de Klant. 

Artikel 8. Annulering/wijziging door Klant 

8.1. In geval van een wijziging of annulering van de Boeking door de Klant, zal deze op de kortst mogelijke termijn in contact treden met The Agency. 

8.2. Op The Agency en de Escort rust enkel een inspanningsverplichting ten aanzien van alle voorwaarden van de Boeking. Indien de Companion niet voldoet aan een of meer verwachtingen van Klant, geeft dit geen recht op annulering/wijziging van de Boeking. Klant heeft enkel recht op wijziging indien de niet tegemoetgekomen verwachtingen van de Klant zien op persoonlijkheid, of uiterlijk van de Companion en de Klant binnen 10 minuten na aanvang van de Boeking in Nederland, The Agency heeft geïnformeerd over zijn ongenoegen. In dat geval rust op The Agency een inspanningsverplichting een realistisch en een beide Partijen passende oplossing aan te dragen en de Boeking overeenkomstig te wijzigen. 

8.3. Indien en voor zover de wijziging van de Boeking door de Klant ziet op de Companion, tijd of locatie, rust op The Agency enkel een inspanningsverplichting de Boeking conform de gewenste wijzigingen aan te passen, dan wel een alternatief te bieden. Niettemin behoudt The Agency zich het recht voor de Boeking te annuleren. 

8.4. Wijzigingen ten aanzien van de invulling van de dienstverlening tijdens de Boeking zijn enkel mogelijk, indien de Companion hier uitdrukkelijk mee instemt. Indien en voor zover deze wijzigingen aanvullende kosten met zich brengen, dienen deze voorafgaand aan de uitvoering van de Boeking te worden voldaan. 

8.5. Een vertraging in de aankomst van de Companion tot 30 minuten op de overeengekomen locatie, veroorzaakt door vervoersproblemen, geeft Klant geen recht de Boeking te annuleren. Bij een vertraging van meer dan 30 minuten is het Klant toegestaan de Boeking per e-mail of telefonisch kosteloos te annuleren, tenzij sprake is van een Boeking die minder dan 4 uur van tevoren tot stand is gekomen. 

8.6. Het is Klant tot 24 uur voorafgaand aan een Boeking, toegestaan de Boeking per e-mail of telefonisch kosteloos te annuleren. 

8.7. In geval van een annulering binnen 4 tot 24 uur voorafgaand aan een Boeking is het de Klant eenmalig toegestaan de Boeking kosteloos per e-mail of telefonisch te annuleren, tenzij sprake is van een Internationale Boeking. Bij een annulering binnen 4 tot 24 uur voorafgaand aan een Internationale Boeking wordt de Klant EUR 350,- aan kosten in rekening gebracht. 

8.8. In geval van herhaald annuleren van Boekingen binnen 4 tot 24 uur voorafgaand aan een Boeking, wordt de Klant EUR 350,- aan kosten in rekening gebracht. 

8.9. In geval van een annulering tot 4 uur voorafgaand aan een Boeking, wordt de Klant steeds EUR 350,- aan kosten in rekening gebracht. 

8.10. In geval van herhaald annuleren tot 4 uur voorafgaand aan een Boeking, wordt de Klant EUR 700,- in rekening gebracht. 

Artikel 9. Prijs en prijswijziging 

9.1. Alle door The Agency opgegeven standaardprijzen zijn in te zien op de Website. Deze prijzen zijn weergegeven in euro’s, inclusief omzetbelasting 21% en exclusief andere belastingen opgelegd van overheidswege. 

9.2. Voor prijzen van Arrangementen dient de Klant contact op te nemen met The Agency. Dit mede in verband met de invulling van de voorwaarden van het Arrangement. 

9.3. De prijs die The Agency voor een Boeking heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de dienstverlening conform de overeengekomen specificaties. 

9.4. Kortingen zoals vermeld op de Website zijn enkel van toepassing indien vooraf overeengekomen met The Agency en bevestigd in de Boekingsbevestiging. 

9.5. U The Agency is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen ingeval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren en/of andere kosten die voor de uitvoering van de Boeking nodig en/of relevant zijn. 

9.6. Alle aanvullende wensen van de Klant op de overeengekomen Boeking conform de Boekingsbevestiging die The Agency tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de Boeking redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. 

9.7. Prijswijzigingen op grond van artikel 9.5 en 9.6 AV geven de Klant niet het recht de Boeking (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden. 

Artikel 10. Betalingen 

10.1. Alle betalingen dienen voorafgaand aan de Boeking, dan wel uiterlijk direct bij aanvang van de Boeking te zijn voldaan, tenzij tussen partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

10.2. In geval van een Boeking van een Arrangement, dient de Klant na ontvangst van de Boekingsbevestiging per omgaande de gehele kosten van het Arrangement aan The Agency te voldoen, door middel van overmaking op een door The Agency aan te wijzen bankrekening. 

10.3. Ingeval van een Internationale Boeking dient Klant na ontvangst van de Boekingsbevestiging per omgaande een aanbetaling te verrichten aan The Agency ter hoogte van 50% van de overeengekomen prijs, alsmede een betaling van de gehele reiskosten van de Companion, door middel van overmaking op een door The Agency aan te wijzen bankrekening. 

10.4. The Agency accepteert contante betalingen in Euro’s, Amerikaanse dollars of Britse ponden. Bij betaling wordt uitgegaan van de wisselkoers die op de dag van betaling van toepassing is en wordt tot twee cijfers achter de komma afgerond. Voorts worden de gebruikelijke bankkosten in rekening gebracht bij de Klant. 

10.5. The Agency accepteert voorts betalingen via debet- of creditkaart door middel van een mobiele betaalautomaat. Op betalingen met een zakelijke creditkaart is een toeslag van 10% van het verschuldige bedrag van toepassing.

10.6. The Agency accepteert betalingen via PayPal. 

10.7. Indien een Boeking wordt geannuleerd door The Agency omdat gegronde redenen bestaan dat de Klant het imago, de veiligheid van The Agency, dan wel de door haar ingeschakelde Companions, dan wel de identiteit van één of meer Comapnions beschadigt, in gevaar brengt, respectievelijk openbaart, blijft de Klant het volledig in rekening gebrachte bedrag verschuldigd en bestaat geen recht op restitutie. 

10.8. Indien een Internationale Boeking of een Boeking van een Arrangement wordt geannuleerd dient de Klant de kosten, voor zover gemaakt door The Agency en voor zover deze kosten niet in aanmerking komen voor restitutie, te betalen aan The Agency. 

10.9. Er bestaat geen recht op restitutie van enig bedrag, indien bij de uitvoering van de Boeking op initiatief van de Klant geen gebruik wordt gemaakt van alle diensten zoals overeengekomen in de Boekingsbevestiging. 

10.10. Restitutie van enig betaald bedrag door de Klant in verband met een geannuleerde Boeking, vindt in beginsel plaats door middel van verrekening met het bedrag dat de Klant is verschuldigd bij een eerstvolgende Boeking, per omgaande terug betaald. 

10.11. Bij overschrijding van de onder artikel 10.1 t/m 10.3 AV genoemde termijnen is Klant van rechtswege in verzuim (zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is). In dat geval is de Klant de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 3% rente over de prijs per maand. Bij de renteberekening wordt dan een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Alsdan is de Klant tevens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan The Agency, die reeds nu worden vastgesteld op ten minste 15% van de overeengekomen prijs inclusief vervallen rente, onverminderd het recht van The Agency de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen. 

10.12. Indien The Agency een Order ontvangt van een Klant van wie The Agency nog niet eerder een Boeking heeft ontvangen, is The Agency gerechtigd van deze Klant te verlangen dat deze afhankelijk van de soort Boeking:

een voorschot van EUR 150,- voldoet aan The Agency en The Agency dit voorschot uiterlijk 3 uur voorafgaand aan de Boeking heeft ontvangen; en/of 
zorgdraagt dat The Agency uiterlijk 3 uur voorafgaand aan de Boeking met voldoende mate van zekerheid kan vaststellen dat de Klant aanwezig is in de overeengekomen accommodatie. 

10.13. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Klant naar het oordeel van The Agency daartoe aanleiding geeft, The Agency is dan gerechtigd van de Klant te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door The Agency te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien de Klant nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is The Agency gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Boeking onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de Klant aan The Agency uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 

10.14. De overeengekomen prijs, inclusief vervallen rente is in ieder geval direct opeisbaar indien: een betalingstermijn is overschreden; 

een aanvraag tot faillietverklaring van de Klant is ingediend en/of surseance van betaling van de Klant is aangevraagd; ten laste van de Klant beslag wordt gelegd; 

de Klant het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP), onder curatele wordt gesteld, overlijdt of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest. 

10.15. Indien The Agency in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die The Agency in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de Klant. 

10.16. In alle gevallen heeft The Agency naast (onder andere) de in dit artikel genoemde rechten (eveneens) het recht nakoming en/of (schade)vergoeding te vorderen. 

Artikel 11. Vertrouwelijkheid 

11.1. Alle informatie van de Klant waar The Agency uit hoofde van haar dienstverlening over beschikt, behandelt zij vertrouwelijk en zal enkel worden gebruikt in het kader van de uitoefening van de dienstverlening zoals overeengekomen in een Boeking, alsmede het optimaliseren van de dienstverlening in verband met eventuele toekomstige Boekingen. Onder de uitoefening van de dienstverlening valt onder meer een identiteitscontrole ten behoeve van de veiligheid van The Agency en de door haar in te schakelen Companion. 

11.2. Informatie van de Klant waar The Agency uit hoofde van haar dienstverlening over beschikt, zal niet worden verstrekt aan derden, tenzij een wettelijke regeling The Agency hiertoe verplicht. 

11.3. Indien een Klant onjuiste informatie verstrekt omtrent zijn persoon aan The Agency, behoudt The Agency zich het recht voor deze informatie weer te geven op een zogenaamde zwarte lijst, te delen op branchewebsites, andere media en met politie en justitie, teneinde toekomstige valse informatie in Boekingen te voorkomen. 

11.4. Indien een Klant in strijd met deze Algemene Voorwaarden rechtstreeks contact opneemt met een Companion, een poging doet rechtstreeks contact op te nemen met een Companion, dan wel enige contactgegevens uitwisselt met een Companion, behoudt The Agency zich het recht voor informatie over de Klant te delen met het management van andere escortbureaus teneinde hen te waarschuwen voor dergelijke handelswijze van de Klant. 

11.5. The Agency houdt een klanthistorie bij van maximaal 30 dagen, waarna alle communicatie tussen bemiddelaar en Klant automatisch word versleuteld en vernietigd. Een uitzondering hierop kan van toepassing zijn indien u een boeking plaats met valse persoonlijke informatie/of verzuimd uw geboekte Companion te ontvangen en/of te betalen. Bemiddelaar behoud zich het  recht voor om in dergelijke gevallen uw gegevens in te dienen bij zowel open als wel gesloten data bases, zwarte lijsten en andere platforms met betrekking tot onbetrouwbare escortklanten en personen die ten onrechte als klanten optreden. Indien Klant bij The Agency nog een schuld open heeft staan, word alle klanthistorie bewaard tot dat de schuld is ingelost, al dan niet met behulp van derden waarmee deze klant historie derhalve gedeeld kan worden ten behoeve van de desbetreffende incassso-opdracht

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1. The Agency is niet aansprakelijk voor schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van The Agency.

12.2. Gebreken van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van de Klant, informatie op de Website of afwijkingen ten opzichte van op de Website verstrekte informatie, geven generlei recht op (schade)vergoeding en/of verrekening. 

12.3. The Agency is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan als gevolg van enig handelen in strijd met artikel 5.5 AV, alsook eventuele schade die anderszins is ontstaan door seksuele aandoeningen die zich als gevolg van het gebruik van de dienstverlening van The Agency kunnen voordoen. 

12.4. Eventuele aansprakelijkheid van The Agency is te allen tijde beperkt tot eventuele directe schade. The Agency is nimmer aansprakelijk voor indirecte, respectievelijk gevolgschade. 

12.5. Eventuele contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van The Agency is voorts beperkt tot maximaal 100% van het nettobedrag van de in rekening gebrachte werkzaamheden. 

12.6. Indien The Agency ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de Boeking (waaronder deze Algemene Voorwaarden) niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Klant haar ter zake volledig vrijwaren en aan The Agency alles vergoeden wat aan deze derde moet worden voldaan alsmede de in dat verband gemaakte kosten. 

Artikel 13. Garanties 

13.1. Met inachtneming van de inspanningsverplichting van The Agency, zoals vermeld onder artikel 5 en 8 AV, geeft The Agency geen enkele garantie richting de Klant wat betreft de ervaring van de Klant tijdens de Boeking. Dit mede gelet op de zeer persoonlijke ervaring die de aard van de dienst met zich brengt. 

Artikel 14. Overmacht 

14.1. Indien The Agency haar verplichtingen niet of niet volledig kan nakomen als gevolg van een niet aan haar toe te rekenen oorzaak of gebeurtenis, daaronder mede begrepen een stagnatie in de operationele bedrijfsvoering van The Agency en/of van een door haar ingeschakelde derde, dan wel door enige andere omstandigheid die buiten de risicosfeer van The Agency ligt, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment waarop The Agency weer in staat is haar verplichtingen uit hoofde van een Opdracht of Boeking te voldoen. 

14.2 .Indien The Agency niet in staat is haar verplichtingen jegens de Klant binnen een redelijke termijn na te komen, als gevolg van een niet aan haar toe te rekenen oorzaak of gebeurtenis, dan hebben zowel The Agency als de Klant het recht de Boeking te annuleren, zonder dat The Agency gehouden is enige schade van de Klant als gevolg van die annulering te vergoeden. 

14.3. Indien The Agency bij het intreden van een overmachtssituatie, zoals omschreven in dit artikel, al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is The Agency gerechtigd het reeds uitgevoerde deel van de Boeking afzonderlijk in rekening te brengen bij de Klant en is de Klant op haar beurt gehouden tot betaling van dit bedrag. 

14.4. Bij het intreden van een overmachtssituatie zoals vermeld in dit artikel zal The Agency op de kortst mogelijke termijn in contact treden met de Klant, teneinde een passende en realistische oplossing te bereiken. 

Artikel 15. Intellectueel eigendom 

15.1. De namen ” The Agency Hospitality”, alsmede “The Agency Escort” zijn bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerde handelsnamen.

15.2. The Agency behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere intellectuele wet- en regelgeving. 

15.3. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de door The Agency ontworpen marketing- en of salesmaterialen en producten, waaronder mede begrepen, maar niet uitsluitend de inhoud van de Website, alsook de werkwijze en andere geestesproducten van The Agency, een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij The Agency hier uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk toestemming voor heeft verleend. 

15.4. Alle beelden en informatie van derden op de Website dient ter ondersteuning van het imago van The Agency. De diensten van deze derden zijn op geen enkele wijze gelieerd aan de diensten van The Agency. 

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze
16.1. Op alle Opdrachten, Boekingen, waaronder mede begrepen deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

16.2. Eventuele geschillen tussen The Agency en Klant uit hoofde van een Opdracht, Boeking, waaronder mede begrepen deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het in Nederland gelegen arrondissement Noord-Holland.