Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Op het moment van de totstandkoming van een boeking word Cliënt geacht akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van The Agency Escort.  Anders overeengekomen afspraken die afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden aangegeven aan The Agency Escort. 

1.2 De Client die een boeking en/of dienst bij The Agency Escort plaatst wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden in te stemmen.

1.3. The Agency Escort  is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan te passen en eenzijdig te wijzigen. Alsdan is steeds de nieuwste tekst van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 2. Algemeen 

2.1. The Agency Escort is een legale, vergunde en geregisterde High Class Escort Service dat haar werkzaamheden uitvoert onder de vergunning. De Escorts voeren hun werkzaamheden op grond van een Boeking uit vrije wil uit. 

2.2. Vergunning: Z22-029622

2.3. The Agency Escort: de eenmanszaak The Agency  ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 80812996 en/of haar rechtsopvolgers. 

2.4. Website: de website van The Agency Escort, bekend onder: www.theagencyescort.com. 

2.5. De diensten van The Agency Escort zijn onderhevig aan 21% BTW 

Artikel 3. Totstandkoming Boeking 

3.1. Een Boeking komt eerst tot stand op het moment dat The Agency Escort de Opdracht uitdrukkelijk heeft aanvaard. De Boekingsbevestiging van The Agency wordt geacht de Boeking juist en volledig weer te geven, onder voorbehoud van kennelijke spel- en typefouten.

3.2. Het is The Agency Escort te allen tijde toegestaan de Opdracht te weigeren, zonder daarvoor een reden op te moeten geven. 

3.3. Indien de Boeking is gemaakt voor meerdere High Class Escorts, wordt elke High Class Escort beschouwd als een afzonderlijke Boeking.

3.4. Een Boeking is binnen 48 uur na Boekingsbevestiging kosteloos te annuleren. Restitutie is slechts eenmalig mogelijk.

3.5. Het is de Client niet toegestaan rechtstreeks contact op te nemen met de High Class Escort, contactgegevens uit te wisselen of deze kenbaar te maken aan de Escort, tenzij The Agency Escort hier voorafgaand en schriftelijk uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. 

3.6. Indien Cliënt een Boeking wenst te annuleren dan geldt dat Cliënt de volgende percentages van overeengekomen tarief verschuldigd is; 

  1. Tot 6 uur voor vertrek 50%. Minder dan 6 uur voor vertrek: 100%
  2. Cliënt kan binnen 15 minuten na aanvang van de Boeking deze kosteloos annuleren, indien naar mening van de Cliënt de High Class Escort in werkelijkheid niet is zoals gepresenteerd op de Website van The Agency Escort, zowel qua uiterlijk als persoonlijkheid. 
  3. Indien geen annulering binnen 15 minuten na aanvang van de Boeking is aangegeven door Cliënt aan The Agency Escort en/of High Class Escort, dan is de Boeking definitief. 

3.7 De Escort is: door The Agency Escort  ingeschakelde personen hebben een minimale leeftijd van 21 jaar, die uitvoering geven aan een Boeking van een Cliënt. 

3.8 Internationale Boeking: iedere Boeking die buiten Nederland zal worden uitgevoerd. 

3.9. De Client is: rechtspersonen alsmede natuurlijke personen met een minimale leeftijd van 21 jaar die met The Agency Escort een boekingsovereenkomst wensen te sluiten of hebben gesloten. 

Artikel 4. Boeking 

4.1. The Agency Escort spant zich bij ontvangst van een Opdracht in om de Cliënt en de High Class Escort zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, om de Cliënt de best mogelijke ervaring te bieden bij de uitvoering van de Boeking.

4.2. Voor Boekingen geldt een minimum duur van 2 uren. 

4.3. Cliënt dient minimaal 21 jaar oud te zijn. 

4.4. Cliënt mag niet in het bezit zijn van en/of onder de invloed zijn van grote hoeveelheden alcohol en/of drugs en mag High Class Escort niet eisen of aanmoedigen alcoholische dranken en/of drugs te nuttigen. 

4.5. The Agency Escort en haar High Class Escorts discrimineren niet op nationaliteit, ras of religie.

4.6. Boekingen vinden enkel plaats in een hygiënische woonruimte of hotel/accommodatie met een niveau van minimaal vier hotelsterren. 

4.7. Cliënt zorgt voor een hoge mate van (persoonlijke) verzorging en hygiëne. 

4.8. Cliënt zal geen onveilige seks vragen, eisen of aanmoedigen, waaronder onbeschermde orale, vaginale en/of anale seks met High Class Escort. 

4.9. Cliënt zal de privacy van High Class Escort respecteren en daar in de ruimste zin naar handelen. 

4.10. Cliënt zal zich te allen tijde onthouden van (enige poging tot) misleiding, intimidatie en/of enig ander handelen of nalaten dat de veiligheid van The Agency Escort en/of de High Class Escort in gevaar brengt. 

4.11. Het is de Cliënt niet toegestaan rechtstreeks contact op te nemen met een High Class Escort of contactgegevens uit te wisselen en/of deze kenbaar te maken aan de High Class Escort, tenzij The Agency hier voorafgaand en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 

4.12. Indien de Cliënt tijd heeft doorgebracht met een High Class Escort zonder tussenkomst van The Agency Escort, is de Cliënt per direct en zonder toepassing van enige korting de genoten uren conform de standaardprijzen zoals vermeld op de Website verschuldigd aan The Agency, Escort vermeerderd met een boete ter hoogte van tweemaal het verschuldigde bedrag. 

4.13. The Agency Escort behoudt zich het recht voor een de High Class Escort te voorzien van beveiliging in welke vorm dan ook bij de uitvoering van een Boeking. 

Artikel 5. Internationale Boeking 

5.1. Bij een Internationale Boeking gelden dezelfde voorwaarden als voor een Boeking opgenomen in deze Algemene Voorwaarden en overeenkomstig van toepassing, tenzij daar in dit artikel uitdrukkelijk van wordt afgeweken

5.2. Internationale Boekingen vinden alleen plaats onder de voorwaarden van het reisadvies van de Rijksoverheid. 

5.3. Een Boeking binnen Europa geldt een minimumboeking van 12 uur. Bij een Wereldwijd boeking  geldt een minimum van 48 uur. 

5.4.  Een internationale Boeking vereist aanbetaling via bank van minimaal 50% van het tarief. 

5.5. De middelen van transport van de High Class Escort worden per geval in overleg bepaald. 

5.6. Voor bestemmingen met een minimale reistijd van 4 uur bij gebruik van een personenauto, zal transport steeds plaatsvinden via een sneltrein of vliegtuig. 

5.7. Voor bestemmingen met een minimale reistijd van 7 uur per vliegtuig, zal transport reist de High Class Escort minimaal businessclass. 

5.8. De Cliënt dient tijdens een Internationale Boeking zorg te dragen dat de High Class Escort: 

  1. te allen tijde bereikbaar is voor The Agency Escort;
  2. minimaal drie maaltijden per dag nuttigt op kosten van de Cliënt;
  3. minimaal één maal per dag telefonisch contact opneemt met The Agency Escort, waarvoor privacy en gelegenheid wordt geboden; 
  4. bij een Internationale Boeking met een duur van 24 uur of meer, minimaal twee uur per dag vrij heeft om naar eigen inzicht in te vullen, waarvoor privacy en gelegenheid wordt geboden; 
  1. bij een Internationale Boeking met een duur van 24 uur of meer, minimaal zes uur per dag de gelegenheid krijgt om te kunnen slapen. 

 

Artikel 6. Betalingen 

6.1. Alle betalingen dienen voorafgaand aan de Boeking, dan wel uiterlijk direct bij aanvang van de Boeking te zijn voldaan, tenzij tussen partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

6.2. De op onze Website vermelde tarieven zijn inclusief 21% BTW en reiskosten binnen het woongebied van de High Class Escort tot een reistijd van 15 minuten. Daarna worden er reiskosten in rekening gebracht aan de Cliënt

6.3. Onze tarieven zijn niet-onderhandelbaar 

6.4. Indien Cliënt Aanvullende Diensten heeft welke resulteren in meer werkzaamheden of kosten voor de High Class Escort of The Agency Escort dan redelijkerwijs verwacht mogen worden, kan een verhoging van de geldende tarieven van kracht zijn. 

6.5. Op kortingen kunnen geen rechten ontleend worden. Kortingen zoals vermeld op de Website zijn enkel van toepassing indien vooraf overeengekomen met The Agency Escort en bevestigd in de Boekingsbevestiging. 

6.6. The Agency Escort accepteert contante betalingen in Euro’s, de High Class Escort draagt geen wisselgeld bij zich. Andere valuta worden niet geaccepteerd. 

6.7. . The Agency Escort accepteert voorts betalingen via debet- of creditkaart door middel van een mobiele betaalautomaat. Op betalingen met een zakelijke creditkaart is een toeslag van 10% van het verschuldigde bedrag van toepassing.

6.8. Agency accepteert betalingen via bank en betaalverzoek. Deze bankoverschrijving dient uiterlijk voor vertrek van de High Class Escort naar Boeking aan The Agency Escort te worden overgemaakt. 

6.9. The Agency Escort hanteert geen recht op restitutie van enig bedrag, indien bij de uitvoering van de Boeking op initiatief van Cliënt geen gebruik wordt gemaakt van alle diensten zoals overeengekomen in de Boekingsbevestiging. 

6.10. Restitutie in verband met een geannuleerde Boeking, vindt plaats door middel van verrekening met het bedrag dat Cliënt verschuldigd is en wordt bij eerstvolgende Boeking, per omgaande terug betaald. 

6.11. Bij een eerste boeking van Cliënt bij The Agency Escort, zal er een aanbetaling worden gevraagd van 50% van het boekingsbedrag

 

 

Artikel 7. Vertrouwelijkheid 

7.1. Alle informatie van Cliënt waar The Agency Escort door haar dienstverlening over beschikt, behandelt zij vertrouwelijk en zal enkel worden gebruikt in het kader van de uitoefening van de dienstverlening. 

7.2. Indien Cliënt onjuiste informatie verstrekt omtrent zijn persoon aan The Agency Escort, kan The Agency Escort deze informatie weergeven op een zogenaamde zwarte lijst, te delen op branchewebsites, andere media en met politie en justitie, teneinde toekomstige valse informatie in Boekingen te voorkomen. 

Artikel 8. Aansprakelijkheid 

8.1. The Agency Escort is niet aansprakelijk voor schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van The Agency Escort.

8.2. Bij gebreken van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van Cliënt, of afwijkingen op de Website, verstrekte informatie, geven geen recht op recht op (schade)vergoeding en/of verrekening. 

Artikel 9. Intellectueel eigendom 

9.1. De namen “The Agency Escort” en “The Agency Lingerie” zijn bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerde handelsnamen. 

9.2. Alle beelden en informatie van derden op de Website dient ter ondersteuning van het imago van The Agency Escort. De diensten van deze derden zijn op geen enkele wijze gelieerd aan de diensten van The Agency Escort. 

Artikel 10. Toepasselijk recht 

10.1. Op alle Opdrachten, Boekingen, waaronder deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

10.2. Eventuele geschillen tussen The Agency Escort en Cliënt uit hoofde van een Opdracht of Boeking, waaronder mede begrepen deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.